Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
μεσοθεραπεία και λιποδιάλυση
Μεσοθεραπεία σώματος ενέσιμη
κρυολιπόλυση στα πλαινα
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση μετά από 1 κύκλο
Κρυολιπόλυση Ψωμάκια
Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
Μεσοθεραπεία σώματος ενέσιμη
Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
κύκλος 6 μεσοθεραπειών με καφεινη και λιποδιάλυση για ψωμάκια
Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
χαλάρωση κυτταρίτιδα μεσοθεραπεία ενέσιμη ποδιών
Λιποαφαίρεση Κοιλιά
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση μετά από 1 κύκλο
Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
μεσοθεραπεία και λιποδιάλυση
Μεσοθεραπεία για Κυτταρίτιδα και λιποδιάλυση
Κρυολιπόλυση ψωμάκια
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση
Ψωμάκια
Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
Μεσοθεραπεία για Κυτταρίτιδα και λιποδιάλυση
Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
ενέσιμη μεσοθεραπεία για κυτταρίτιδα και λιποδιάλυση
Μεσοθεραπεία Σώματος για Κυτταρίτιδα και Ψωμάκια
Μεσοθεραπεία για κυτταρίτιδα και χαλάρωση
Λιποαφαίρεση Κοιλιά
Μεσοθεραπεία Σώματος και Ενέσιμη Λιποδιάλυση
previous arrow
next arrow
 

he problem of cellulites and local fat in women (buns) as well as fat accumulation in the abdomen (life jacket) in men is a difficult solution to the aesthetic problem. According to recent studies, peri-abdominal and visceral fat, in addition to aesthetic problems, poses very serious risks to the health of the patients. So more than ever it is necessary to find a solution that will address the problem on the basis of it and will give us the final solution so that this problem not only disappears but never returns.

Diet alone will have a small loss of fat that will not only be found in the area of ​​interest. The liposuction is the last point from where we lose, we need to emptied fat first of the face and hands, then the chest to the women and in the end we start to lose from the areas that accumulate the fat, the liposuens. With local lipodilution-mesotherapy we achieve maximum fat loss from the area of ​​interest. In addition, neither mesotherapy-lipodialysis alone would suffice to solve the problem definitively. We need to know the patient to eat properly, not to diet, but to make the right food combinations in the right quantities. So we maximize the loss during treatment, but we also take care to keep the result in the future, since we will have lost the fat so we will not get it back.

Treatment Programming

The number of sessions is determined according to the patient’s needs. Circles of therapies are each of which consists of 6 sessions. For the treatment of cellulite and local thick habit one cycle is enough. With regard to weight loss, a cycle can cause loss of up to 10 kilos. Sessions are done every 7 days. Each treatment is totally personalized both in the materials to be used for lipolysis-mesotherapy

Different materials are used and the shape is decided according to the patient’s needs. Body massage is done in circles of 6 therapies for a complete result. The number of cycles depends on the patient’s condition and expectations. The interval during which it is good to resume the treatment is 7 days so that a cycle is completed in about one and a half months. The treatment is tolerable for the cue and the patient can return to her work immediately.

1. What Is Body Mesotherapy?

It is an injectable recurrent treatment that helps to deal with small imperfections of our body

2.Where are body parts applied?

Abdomen and buttocks, but also where there is a problem of cellulite and local fat accumulation.

3. From what age can I start mesotherapy?

The problem of cellulite and local thickness begins to appear towards the end of adolescence and the beginning of adulthood. The sooner one gets it, the better.

4. What are the indications and what is the treatment for mesotherapy?

Body Mesotherapy improves the relief and contour of our body. It is the only non-invasive treatment that can address the problem of local thickness and cellulite.

5. How many sessions do I have to do to get the best results?

Six sessions are required with a 7 day interval, which means that the duration of treatment is 1 to 2 months. After that, it may take 1-2 sessions a year for maintenance.

6.When will I get results?

The results are visible from the very first session. However, a full 2-month cycle is required.

7.Will it hurt?

No. Treatment is done with a microscopic needle, but due to the large surface, the whole procedure is done after applying an anesthetic cream that makes it awkward.

8. How long does the treatment last?

Applying to the thighs and buttocks, takes about 20 minutes.

9. Can I get back to my job after? Immediate.

The only problem that body-mesotherapy will cause is bruising that will appear in the application area and stay for about a week

10.What should I watch after?

Due to the many micoinjections, the skin should be kept clean for 12-24 hours and not use creams and cosmetics.

11. What side effects does body therapy have?

Serious side effects have not been reported in the literature. Small swelling, bruising and redness in the area subsided.

12.What is the best time to do mesotherapy?

Better to be scheduled so that the two-month cycle does not become summer due to the inks created in the area, and they are visible when wearing a swimsuit.

13. Liposuction or Mesotherapy?

These are two different treatments, one invasive, the other non-invasive, directed to different patients. Depending on the problem, when mesotherapy is not enough, we intervene with liposuction.